LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Persoanele fizice, cetăţeni romāni sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai celorlalte state aparţinānd spaţiului economic european, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul Romāniei, īn mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale īn condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii īn baza unor legi speciale. Īn normele metodologice va fi stabilit şi nomenclatorul acestor profesii.

(3) Persoanele fizice definite la alin. (1) şi asociaţiile familiale pot fi autorizate să desfăşoare activităţi economice īn toate domeniile, meseriile şi ocupaţiile, cu excepţia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

Art. 2

(1) Asociaţia familială se poate īnfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc īn aceeaşi localitate.

(2) Asociaţia familială este reprezentată īn relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a īnfiinţat sau de persoana īmputernicită de aceasta.

Art. 3

(1) Persoana fizică care desfăşoară, prin forţe proprii, activităţi economice īn mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, au, īn sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

(2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat īn sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, īn condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.

(3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent şi asociaţiile familiale autorizate īn condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor autorizate.

Art. 4

(1) Pentru desfăşurarea activităţilor economice īn mod independent sau īn cadrul asociaţiilor familiale persoana fizică, respectiv membrii asociaţiei familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie să īndeplinească următoarele condiţii:

a) să fi īmplinit vārsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau a reprezentanţilor asociaţiei familiale, care trebuie să fi īmplinit vārsta de 18 ani;

b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat īn condiţiile legii, să le permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;

c) să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii economice pentru care se solicită autorizaţia;

d) să posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţilor economice a căror exercitare necesită o autorizare specială, conform legii;

e) să nu fi fost condamnaţi prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă pentru săvārşirea infracţiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracţiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de fals.

(2) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice īn mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia eliberată īn condiţiile prezentei legi.

CAPITOLUL II: Autorizarea. Condiţii pentru desfăşurarea activităţii. Anularea autorizaţiei

Art. 5

(1) Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice īn mod independent, precum şi pentru īnfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumită īn continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială īşi au domiciliul persoanele fizice.

(2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul īn Romānia li se eliberează autorizaţiile prevăzute la alin. (1) de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază īşi au reşedinţa.

(3) Autorizaţia va cuprinde īn mod obligatoriu activitatea principală, codificată conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, clasă de 4 caractere, potrivit legii.

Art. 6

(1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent şi asociaţiile familiale au dreptul să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizate.

(2) Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută īn autorizaţie, este necesară completarea autorizaţiei.

(3) O persoană fizică care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau o asociaţie familială are dreptul de a deţine o singură autorizaţie.

Art. 7

(1) Pentru obţinerea autorizaţiilor īn vederea desfăşurării de către persoanele fizice a unor activităţi economice īn mod independent sau pentru īnfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale, trebuie să depună o documentaţie care va cuprinde:

a) cerere-tip (īn cazul asociaţiei familiale aceasta trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei);

b) cazierul judiciar;

c) copii de pe actele de identitate;

d) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru membrii asociaţiei familiale, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b);

e) actele din care să rezulte reşedinţa, pentru persoanele fizice cetăţeni străini prevăzute la art. 1 alin. (1);

f) documentele care atestă calificarea profesională şi, după caz, autorizaţia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d);

g) acordurile şi avizele eliberate de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor legale, necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită autorizarea.

(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizaţiei, după caz, se soluţionează īn termen de 15 zile lucrătoare de la data īnregistrării la autoritatea administraţiei publice locale emitente.

Art. 8

Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competenţele necesare desfăşurării acelei activităţi.

Art. 9

(1) Pregătirea profesională de specialitate sau competenţele, prevăzute la art. 8, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz:

a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de īnvăţămānt profesional, preuniversitar sau universitar, eliberată īn condiţiile legii, īn specialitatea pentru care se solicită autorizarea;

b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată īn condiţiile legii īn vigoare la data eliberării acestuia;

c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei īn vigoare;

d) cartea de meşteşug obţinută īn condiţiile prevăzute de actele normative īn vigoare la data eliberării acesteia;

e) alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.

(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregătire profesională īn străinătate, trebuie să depună, pentru obţinerea autorizaţiei, după caz:

a) atestatul de recunoaştere şi echivalare, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), īnsoţite de dovada recunoaşterii acestora de către autorităţile competente īn domeniu din statul īn care au fost emise, traduse şi legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale printr-o instituţie stabilită prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Art. 10

După obţinerea autorizaţiei asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sunt obligate să se īnregistreze la Registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale īn vigoare.

Art. 11

(1) Persoanelor fizice, cetăţeni străini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul Romāniei, auto-rizate īn conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a Romāniei pentru rezidenţi. Īn acest sens, pentru operaţiunile decurgānd din desfăşurarea activităţilor economice respective aceste persoane vor putea deschide conturi īn lei şi īn valută la bănci şi la alte entităţi juridice abilitate prin lege să desfăşoare activitate bancară īn Romānia, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidenţilor.

(2) Pentru efectuarea altor operaţiuni decāt cele decurgānd din desfăşurarea activităţilor economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevăzute la alin. (1), īn măsura īn care nu şi-au stabilit domiciliul īn Romānia, pot deschide şi pot menţine conturi īn lei şi īn valută, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidenţilor, şi au dreptul de a converti īn valută veniturile obţinute din activităţile economice desfăşurate şi de a transfera fără restricţii īn străinătate disponibilităţile valutare rezultate din activitatea desfăşurată, din investiţia efectuată şi din lichidarea acesteia.

Art. 12

(1) Anularea autorizaţiei se realizează īn baza cererii de renunţare sau cānd una dintre condiţiile de acordare nu mai este īndeplinită.

(2) Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează īn scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează īn termen de 15 zile lucrătoare de la data īnregistrării cererii.

CAPITOLUL III: Sancţiuni

Art. 13

(1) Neīnregistrarea asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent la Registrul comerţului sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor legale īn vigoare.

(2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizaţiei prevăzute īn prezenta lege vor fi comunicate lunar de către emitent Oficiului registrului comerţului şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorităţii publice emitente.

(3) Anularea autorizaţiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau a asociaţiei familiale.

(4) Măsura anulării autorizaţiei poate fi contestată īn instanţă, īn condiţiile legii.

Art. 14

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor legale.

Art. 15

(1) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.

(2) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.

Art. 16

Exercitarea activităţilor economice fără autorizaţie emisă de condiţiile prezentei legi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 17

(1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent şi asociaţiile familiale care au obţinut autorizaţii eliberate īn baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările şi completările ulterioare, īşi pot desfăşura activitatea īn baza acestora o perioadă de un an de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

(2) Pānă la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), īn vederea continuării activităţii este necesară obţinerea unei autorizaţii īn condiţiile prezentei legi.

Art. 18

Prezenta lege intră īn vigoare la 90 de zile de la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 19

Īn aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărāre a Guvernului, īn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 20

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 21

La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărārea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990, cu modificările şi completările ulterioare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romāniei.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romāniei.

p.PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 6 august 2002