DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul PLESU TIBERIU, avβnd funcţia de inspector sef la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

…x……

…........……

……………

- forestiere

…x……

……………

……………

- intravilane

…x………

……………

……………

- luciu de apă

…x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1988

70.26

850000000

 

- casă de locuit

--

 

…x……

…………

…………….

- casă de vacanţă                      

--

 

…x…...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

--

 

…x……...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Autoturism

Renault 19

1

1991

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                12.05.2003                                                                                  ……………


 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul BECHEANU MARIAN, avβnd funcţia de inspector sef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

………x……

……………

……………

- forestiere

………x……

……………

……………

- intravilane

………x……

……………

……………

- luciu de apă

………x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2002

65.3

700000000

 

- casă de locuit

…x…

 

…………

…………

…………….

- casă de vacanţă                     

…x…

 

………...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

…x…

 

………...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Autoturism

Dacia Supernova

1

2001

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                12.05.2003                                                                                  ……………


 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul PETRICA MARIA, avβnd funcţia de inspector sef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

………x……

……………

……………

- forestiere

………x……

……………

……………

- intravilane

………x……

……………

……………

- luciu de apă

………x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2

2003

1995

21

63

140000000

500000000

 

- casă de locuit

1

 

2002

200

1300000000

 

- casă de vacanţă                     

…x…

 

………...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

…x…

 

………...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Automobil

Daewoo Matiz

1

1999

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                13.05.2003                                                                      ……………


 

 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnata ROSU ANA MARIA, avβnd funcţia de contabil sef la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

…x……

…........……

……………

- forestiere

…x……

……………

……………

- intravilane

2002

227

750000000

- luciu de apă

…x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2

3

1981

1995

2000

65

65

40

756500000

792500000

550000000

 

- casă de locuit

--

 

…x……

…………

…………….

- casă de vacanţă                     

--

 

…x…...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

--

 

…x……...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Autoturism

Dacia 1310

1

1991

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box: X
Text Box:  

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                13.05.2003                                                                                  ……………


 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul CLINCIU RAZVAN, avβnd funcţia de INSPECTOR SPECIALITATE la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

…x……

…........……

……………

- forestiere

…x……

……………

……………

- intravilane

…x………

……………

……………

- luciu de apă

…x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

--

---

---

---

 

- casă de locuit

--

 

…x……

…………

…………….

- casă de vacanţă                      

--

 

…x…...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

--

 

…x……...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-----

---

---

---

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                12.05.2003                                                                                  ……………


 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul GUREI ZENAIDA, avβnd funcţia de AUDITOR  la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, declar, pe propria răspundere, că ξmpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobβndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

…x……

…........……

……………

- forestiere

…x……

……………

……………

- intravilane

1998

2000 MP

……………

- luciu de apă

…x……

……………

……………

 

2. Clădiri:  …………….……………………………………………………. ..................

……………………………………………………………………………………………

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobβndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2

2001

1999

48

22

491000000

180000000

- casă de locuit

1

 

1998

500

…………….

- casă de vacanţă                     

--

 

…x…...

…………

…………….

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

--

 

…x……...

…………

…………….

         

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse ξnmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Autoturism

Renault 19

1

1991

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

………x………

………………

………………

………………

 

2. Depozite ξn valută sau ξn lei, ξn ţară sau ξn străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Text Box: X

 

Text Box:  

 

Da                                Nu

 

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care ξnsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 

Societăţi comerciale***):

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit ξn cadrul unor activităţi de protocol ξn exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Text Box:  
Text Box: X

 

 

 

 


 

Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                12.05.2003                                                                                  ……………


 

 


 

*)  Prin familie, ξn sensul prezentei declaraţii, se ξnţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi ξn ξntreţinere.

**)  Dacă se află ξn indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.