NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2001 privind autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura autorizării şi reautorizării funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii.

(2) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii reprezintă documentul care condiţionează funcţionarea persoanelor juridice şi fizice de respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

(3) Eliberarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii dă dreptul persoanelor juridice şi fizice să funcţioneze şi să desfăşoare activităţile pentru care au fost autorizate.

Art. 2

Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă organizat la nivelul fiecărui judeţ sau al municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află sediul persoanei juridice, adresa persoanei fizice sau punctele de lucru unde se desfăşoară o activitate.

CAPITOLUL II: Obligaţiile persoanei juridice şi persoanei fizice

Art. 3

Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii persoana juridică sau persoana fizică va depune la inspectoratul teritorial de muncă un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere de acordare a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, în două exemplare semnate în original de conducătorul persoanei juridice sau de persoana fizică, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copii de pe actele de înfiinţare;

c) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

d) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (după caz);

e) dovada achitării tarifului pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

CAPITOLUL III: Procedura de autorizare

Art. 4

În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare inspectoratul teritorial de muncă va proceda astfel:

a) va evalua conţinutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislaţiei de protecţie a muncii;

b) va controla la sediul solicitantului, în situaţia în care acesta desfăşoară activităţi prevăzute în codul CAEN, asigurarea condiţiilor minime necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

c) va redacta procesul-verbal de control, propunând clar acordarea sau respingerea autorizării;

d) după caz, va elibera autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, sau va respinge cererea de autorizare şi va comunica în scris solicitantului decizia luată şi motivele pe care se întemeiază.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 5

(1) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberată.

(2) La modificarea condiţiilor iniţiale persoana juridică sau fizică va solicita revizuirea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

(3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, persoana juridică sau fizică are obligaţia să confirme anual la inspectoratul teritorial de muncă faptul că se menţin condiţiile iniţiale pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

Art. 6

Tarifele pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Art. 7

(1) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se retrage de către inspectoratul teritorial de muncă în cazul în care se constată că nu sunt menţinute condiţiile iniţiale existente la data obţinerii acesteia, iar persoana juridică sau fizică nu a solicitat revizuirea autorizaţiei.

(2) Retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se face pe baza unui proces-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă cu o motivaţie temeinică privind neconformităţile şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite persoanei juridice sau fizice, iar o copie la Inspecţia Muncii.

Art. 8

În cazul în care persoana juridică sau fizică nu este de acord cu decizia inspectoratului teritorial de muncă privind soluţionarea cererii de autorizare sau de retragere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, ea poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la înştiinţare la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Art. 9

(1) Inspectoratul teritorial de muncă asigură evidenţa dosarelor de autorizare şi reautorizare, a autorizaţiilor eliberate, a retragerilor de autorizaţii în registrul de evidenţă a autorizării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, inclusiv a revizuirilor, retragerilor şi reautorizărilor.

Art. 10

Prezentele norme metodologice nu se aplică:

a) comercianţilor definiţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001;

b) unităţilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Finanţelor Publice - Garda Financiară, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Unitatea ............................................ Nr. de înregistrare la ITM ................./....................................

Către

Inspectoratul teritorial de muncă

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, solicităm acordarea/reînnoirea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii pentru activităţile menţionate în declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii.

Datele de identificare, activităţile unităţii şi condiţiile în care se solicită autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii sunt cele menţionate în declaraţia pe propria răspundere.

Solicitant,
...................................................................
(funcţia, numele şi prenumele conducătorului)

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Antetul persoanei juridice sau fizice

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii

.................................................................................................................................... (denumirea persoanei juridice sau fizice), reprezentată de ............................................................................, în calitate de ..................................., cu sediul social/adresa în localitatea ..................................., str ...................................................... nr ............, bl ................, sc .........., et ..............., ap ..............., judeţul/sectorul .............................................., telefon ......................../........................., fax ........................../..........................., e-mail ......................, persoană juridică/fizică înfiinţată prin ............................................, cu forma de proprietate publică/privată/mixtă, declarăm pe propria răspundere că activităţile enumerate mai jos şi pentru care se solicită autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, ale normelor generale de protecţie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate şi ale altor reglementări în vigoare specifice activităţii desfăşurate.

Numărul de personal care desfăşoară activităţi în sediul social este de .................

Activităţi efectuate:

Codul CAEN

Denumirea CAEN

Activitate principală

 

.............................................

.............................................

Alte activităţi

 

.............................................

 

.............................................

 

Ne angajăm ca în situaţia în care urmează să efectuăm şi alte activităţi să solicităm revizuirea autorizaţiei emise şi în situaţia în care vom înfiinţa subunităţi (filiale, sucursale sau puncte de lucru) să solicităm autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii pentru acestea.

În susţinerea celor de mai sus:

I. Declarăm că:

Condiţii

Dacă este cazul,
se marchează cu
X

1. Activitatea de protecţie a muncii este asigurată şi se desfăşoară în mod organizat.

2. Condiţiile pentru instruirea corespunzătoare în domeniul protecţiei muncii a participanţilor la procesul de muncă sunt asigurate.

3. Spaţiul construit este adecvat activităţilor unităţii şi corespunde ca rezistenţă reglementărilor legale în vigoare.

4. Riscurile de accidentare sau de îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate sunt identificate.

5. Sunt stabilite măsurile de apărare a vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii participanţilor la procesul de muncă.

6. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere normale sunt certificate din punct de vedere al calităţii în ceea ce priveşte securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

7. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive sunt certificate din punct de vedere al calităţii în ceea ce priveşte securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzător cu sisteme şi dispozitive de protecţie, cu aparatură de măsură şi control.

9. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accidente sau intoxicaţii, conform baremurilor în vigoare.

10. Concentraţiile substanţelor toxice, explozive şi inflamabile în mediul de lucru sunt controlate periodic.

11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie reglementar, necesar pentru protejarea împotriva tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate şi de protecţie corespunzătoare şi certificat conform reglementărilor în vigoare.

12. Este încadrat personalul necesar, calificat şi autorizat reglementar pentru meserii şi profesii specificate în normele generale de protecţia muncii.

II. Precizăm că:

1. Riscurile principale de accidentare şi/sau de îmbolnăvire profesională sunt următoarele:
............................................................................................................................................................

2. Se dispune, după caz, de:

- proiectul pentru construcţie şi tehnologie şi/sau Raportul de expertiză nr ....................... data ..............................., elaborat de ............................................;

- proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor şi incendiilor în zonele cu atmosferă potenţial explozivă nr ................................ data .........................., elaborat de ..............................;

- autorizaţia pentru produse şi substanţe toxice conform Decretului nr. 466/1979;

- autorizaţia pentru materii explozive conform Legii nr. 126/1995, cu modificările ulterioare;

- autorizaţia pentru produse de uz fitosanitar conform Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1995.

3. Lista cuprinzând echipamentele tehnice (tip, nr.) sub incidenţa ISCIR, cu menţionarea numărului autorizaţiei şi a datei scadente de verificare. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.

Semnătura/ştampila

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
Inspecţia Muncii
Inspectoratul teritorial de muncă

Seria ............. nr .............

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
din punct de vedere al protecţiei muncii nr ............../.............

În baza dispoziţiilor art. 9, ale art. 18 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 lit. c) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, se autorizează funcţionarea ................................................................................................................................................................. din localitatea ........................................., str ........................................... nr ......, sectorul .........., judeţul ......................................., pentru următoarele activităţi:

Nr. crt.

Codul
CAEN

Denumirea activităţii

Punctul de lucru
(adresa)

       

...

     

Inspector-şef,
...................................
L.S.

Data eliberării:
ziua ............ luna .................... anul .....

(verso)

Reautorizări (La modificarea condiţiilor iniţiale se reautorizează unitatea.)

Anul ..............

Inspector-şef,
........................
L.S.

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
Inspecţia muncii
Inspectoratul teritorial de muncă

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a autorizării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Sediul

Numărul de salariaţi

Data depunerii documentaţiei

Specificul activităţii

Data eliberării autorizaţiei

Felul autorizaţiei

Data retragerii autorizaţiei

Data reautorizării

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                     
                     

...

                   

 

Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 754 din data de 27 noiembrie 2001