PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, denumită în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcţionării comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată.

(2) Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

(3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Art. 2

În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Art. 3

În vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii se disting următoarele situaţii:

a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă va efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;

b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;

c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 5.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila, cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;

d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a activităţilor autorizate în această etapă; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfăşura numai activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul său de activitate să fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic.

Art. 4

În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;

b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, ştampilează şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.

Art. 5

În cazul neeliberării autorizaţiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de muncă întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresă de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnătură.

CAPITOLUL II: Obligaţiile inspectoratului teritorial de muncă

Art. 6

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare a funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii, inspectoratul teritorial de muncă are următoarele obligaţii:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată;

b) să asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnătură;

c) să evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în acestea şi să transmită reprezentantului său la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAPITOLUL III: Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

Art. 7

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, obligatorie pentru toţi comercianţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. I;

b) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 5.3;

c) copii de pe avizele şi/sau autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor care, după caz, intră sub incidenţa prevederilor următoarelor acte normative:

- Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.

Art. 8

Documentele prevăzute la art. 7 se depun îndosariate.

Art. 9

În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii comercianţii au obligaţia să desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia muncii, după cum urmează:

a) Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;

b) Normele generale de protecţie a muncii;

c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;

d) Standardele de securitate;

e) ordinele ministrului muncii şi solidarităţii sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10

Condiţiile pe care comercianţii au obligaţia să le asigure în vederea autorizării funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii sunt următoarele:

a) activitatea de protecţie a muncii să se desfăşoare într-un mod organizat;

b) riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate să fie identificate;

c) măsurile de securitate şi sănătate în muncă aferente riscurilor identificate să fie stabilite;

d) echipamentele tehnice utilizate în medii normale să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în muncă;

e) echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive să fie certificate din punct de vedere al cerinţelor de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare;

f) locurile de muncă să fie dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accident sau intoxicaţii;

g) locurile de muncă cu pericol deosebit să fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;

h) personalul să fie dotat cu echipament individual de protecţie, corespunzător pericolelor existente în activitate.

CAPITOLUL IV: Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii

1. Responsabilităţile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic

Art. 11

Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe bază de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7 şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;

b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), şi să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);

c) să transmită imediat după înregistrare către inspectoratul teritorial de muncă, pe bază de borderou, dosarele care necesită parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) şi să comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării;

d) să completeze, să semneze şi să ştampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de muncă, care concluzionează acordarea autorizaţiei;

e) să transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzionează neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;

f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;

g) să transmită inspectoratului teritorial de muncă declaraţia pe propria răspundere, în original, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;

h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 5.3;

i) să pună la dispoziţie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării.

Art. 12

(1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate să se desfăşoare în acestea.

(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează să desfăşoare activităţi deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe bază de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexă la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de prezenta procedură, reprezentanţii inspectoratului teritorial de muncă delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată".

2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesită autorizarea funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii

Art. 13

În cazul comercianţilor care solicită autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de muncă procedează după cum urmează:

a) evaluează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei de protecţie a muncii;

b) analizează la sediul social şi la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren;

c) evaluează la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de legislaţia în domeniu;

d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităţilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;

e) supune aprobării inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

CAPITOLUL V: Perioada de valabilitate şi modalitatea de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, precum şi cuantumul tarifelor aferente

Art. 14

În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionării, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

Art. 15

(1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberată.

(2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

Art. 16

Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii sunt prevăzute în anexa nr. 5.3.

(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Art. 17

(1) Autorizaţia se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă în următoarele cazuri:

a) când constată modificarea condiţiile existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizaţiei;

b) când constată neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

(2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către inspectoratul teritorial de muncă, cu motivarea temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic şi la Inspecţia Muncii.

Art. 18

(1) Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente.

(2) Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

Art. 19

Inspectoratul teritorial de muncă asigură arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor şi reautorizărilor.

Art. 20

Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea funcţionării.

CAPITOLUL VI: Reguli aplicabile preschimbării

Art. 21

(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 - pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.

(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente respectivelor autorizaţii.

(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale

Art. 22

Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru autorizarea funcţionării sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se va depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz.

Art. 23

Anexele nr. 5.1-5.3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 5.1 la procedură

Lista activităţilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesară evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)

Agricultură

0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară

Industria extractivă de produse energetice

1010 - Extracţia şi prepararea antracitului şi huilei

1020 - Extracţia şi prepararea lignitului

1111 - Extracţia petrolului brut

1112 - Extracţia şisturilor şi nisipurilor bituminoase

1120 - Extracţia gazelor naturale

1130 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiune)

1200 - Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive Industria extractivă de produse neenergetice

1310 - Extracţia şi prepararea minereurilor feroase

1320 - Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurilor radioactive)

1411 - Extracţia pietrei pentru construcţii

1412 - Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei

1413 - Extracţia de ardezie

1421 - Extracţia pietrişului şi a nisipului

1422 - Extracţia argilei şi a caolinului

1430 - Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică

1440 - Extracţia sării Industria alimentară a băuturilor şi tutunului

1541 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute

1591 - Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie

1596 - Fabricarea berii

1597 - Fabricarea malţului

Industria textilă şi a produselor textile

1831 - Argăsirea şi finisarea blănurilor

Industria pielăriei şi încălţămintei

1910 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)

2020 - Fabricarea produselor stratificate din lemn

Industria celulozei, hârtiei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton

2111 - Fabricarea celulozei

Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari

2310 - Cocsificarea cărbunelui

2320 - Prelucrarea ţiţeiului

2330 - Prelucrarea combustibililor nucleari Industria chimică a fibrelor sintetice şi artificiale

2411 - Fabricarea gazului industrial

2412 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2413 - Fabricarea de produse chimice anorganice de bază

2414 - Fabricarea de produse chimice organice de bază

2415 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2416 - Fabricarea materialelor plastice primare

2417 - Fabricarea cauciucului sintetic

2420 - Fabricarea pesticidelor şi altor produse agrochimice

2430 - Fabricarea vopselelor şi a lacurilor

2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

2451 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2452 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice

2461 - Fabricarea explozivilor

2462 - Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor

2463 - Fabricarea uleiurilor esenţiale

2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2465 - Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor

2470 - Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice

2511 - Fabricarea pneurilor şi a camerelor de aer

2512 - Reşaparea pneurilor

2521 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic

2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

Industria altor produse din minerale nemetalice

2611 - Fabricarea sticlei plate

2612 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2613 - Fabricarea articolelor din sticlă

2614 - Fabricarea fibrelor din sticlă

2615 - Fabricarea de sticlărie tehnică

2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2623 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2624 - Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic

2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare

2630 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2640 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii

2651 - Fabricarea cimentului

2652 - Fabricarea varului

2653 - Fabricarea ipsosului

2665 - Fabricarea produselor din azbociment

2681 - Fabricarea de produse abrazive

Industria metalurgică

2710 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate

2721 - Tuburi (ţevi) din fontă

2722 - Tuburi (ţevi) din oţel

2731 - Tragere la rece

2732 - Laminare la rece

2734 - Trefilare

2741 - Producţia metale preţioase

2742 - Producţia aluminiului

2743 - Prelucrarea aluminiului

2744 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2745 - Producţia cuprului

2746 - Prelucrarea cuprului

2751 - Turnarea fontei

2752 - Turnarea oţelului

2753 - Turnarea metalelor neferoase uşoare

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)

2821 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2822 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2840 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2851 - Tratarea şi acoperirea metalelor Industria de maşini şi echipamente

2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor

2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2960 - Fabricarea armamentului şi muniţiei

Industria de echipamente electrice şi optice

3140 - Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

4011 - Producţia de energie electrică

4012 - Transportul şi distribuţia energiei electrice

4020 - Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv extracţia gazului natural şi a gazelor asociate)

4031 - Producerea aburului şi a apei calde

4032 - Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice

5050 - Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule

5151 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Transport şi depozitare

6030 - Transporturi prin conducte

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

9301 - Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor.

ANEXA Nr. 5.2 la procedură

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ......... , posesor al B.I.(C.I.) seria ...... nr. ....... eliberat(ă) de ..... CNP ...... /paşaport nr. ...... , eliberat de ........ în calitate de ...... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ..... , declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 lit. b) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:

A. - Activităţile enumerate mai jos se vor desfăşura, din punct de vedere al protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare;

- Normelor generale de protecţie a muncii;

- Normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;

- Standardelor de securitate;

- Ordinelor ministrului muncii şi solidarităţii sociale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

B - Sediul social/sediile secundare şi activităţile desfăşurate în acestea sunt următoarele:

Nr. crt.

Adresa sediu social/secundar

Activităţi desfăşurate

Cod CAEN

Telefon

Nr. salariaţi

           

C - Activităţile nominalizate mai sus se încadrează şi respectă prevederile:

Denumirea reglementării

Da

Nu

Nr. autorizaţie şi/sau aviz

Decretul nr. 466/1 979 privind produsele şi substanţele toxice, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare      
Legea nr. 126/1 995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările ulterioare      
Ordonanţa Guvernului nr. 4/1 995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995      

D - Sunt îndeplinite următoarele condiţii:

Condiţii

Dacă este cazul, se marchează cu X

1. Activitatea de protecţie a muncii se desfăşoară în mod organizat.

|_|

2. Riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate sunt identificate.

|_|

3. Sunt stabilite măsurile de securitate şi sănătate în muncă corespunzătoare riscurilor identificate.

|_|

4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale respectă cerinţele esenţiale (minime) de securitate şi sănătate în muncă.

|_|

5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive sunt certificate din punct de vedere al calităţii de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

|_|

6. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accident sau intoxicaţii.

|_|

7. Sunt nominalizate locurile de muncă cu pericol deosebit.

|_|

8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie corespunzător pericolelor existente în activitate.

|_|

Ne angajăm ca în situaţia în care urmează să efectuăm şi alte activităţi şi/sau în situaţia în care vom înfiinţa alte sedii secundare să reactualizăm prezenta declaraţie şi să solicităm reînnoirea autorizaţiei.

Data:

Semnătura

II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin.(1) din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr. ........ / ......... , obţinută anterior prezentei solicitări.

Cunosc şi respect prevederile legislaţiei privind protecţia muncii, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare.

Data:

Semnătura

ANEXA Nr. 5.3 la procedură

Tarife pentru serviciile prestate în vederea autorizării din punct de vedere al protecţiei muncii

1. Pentru comercianţii autorizaţi în baza declaraţiei pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii pentru activităţile care nu se regăsesc în anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif.

2. Pentru comercianţii autorizaţi prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 5.1 (în funcţie de numărul de personal):

Activitatea

Tariful

Nr. salariaţi

Evaluarea comercianţilor persoane juridice în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii conform legislaţiei în vigoare. Întreprinderi micro - 450.000 lei

0-9

Întreprinderi mici - 700.000 lei

10-49

Întreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei

50-249

Întreprinderi mari - 2.250.000 lei

250 şi peste

NOTĂ:

Pentru activităţile de evaluare în cazul reînnoirii sau al reautorizării se va tarifa 75 % din tariful iniţial.

Clasificarea întreprinderilor este realizată conform prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 14 iunie 2002